Bestuur 2022

De heer R.C. (Roelof) Mensinga | Voorzitter
De heer D.S.H. (Tjerk) Elzinga | Secretaris
De heer G. (Gerben) Miedema | Penningmeester
De heer P.M.J. (Pierre) Janssen | Parkbeheer

Locatie

Eenrum is gemakkelijk bereikbaar via de provinciale weg N361 (Groningen - Lauwersoog). Neem bij Mensingeweer de rotonde éénkwart vanuit richting Groningen of driekwart vanuit richting Lauwersoog - afslag Eenrum. In Eenrum neem je de tweede straat links | J.J. Willingestraat. Na 200 meter parkeren bij de sporthal. Ltc Odivia Tennisclub Eenrum is gevestigd op Sportpark Eenrum. Vanaf de parkeerplaats loopt een pad naar de tennisclub.

My Image

Clubhuis ’t Hok

SPORTPARK EENRUM
J.J. Willingestraat 5
9967 PB EENRUM

Postadres

P/a dr. Posthumuslaan 24
9967 PN EENRUM

Telefoon

06-13800627

Bankrekening

NL69 RABO 0316 0001 75

Kamer van Koophandel

40023579

Deze site

Deze website is geheel in eigen beheer gemaakt door Ltc Odivia Tennisclub Eenrum. Deze website is vooral gemaakt voor onze leden en daarnaast voor onze relaties en andere belangstellenden. Wij proberen de informatie op de website zeer actueel te houden. Wij zijn erg benieuwd naar jouw mening over deze website. Als je een opmerking hebt over deze website of als je een idee hebt voor deze website dan horen wij dat graag. Je kunt dan een email sturen naar tennis@odivia.com. De inhoud van deze website is door Ltc Odivia met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ltc Odivia aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheden van het getoonde. Ltc Odivia is niet verantwoordelijk voor inhoud op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen. Toestemming voor het gebruik van de getoonde inhoud of delen daarvan dient schriftelijk aan Ltc Odivia te worden verzocht.

Privacybeleid

Ltc Odivia is een tennisvereniging gevestigd te Eenrum. Ltc Odivia behartigt de belangen van haar leden en bevordert de beoefening van de tennissport. Daarbij verwerkt Ltc Odivia persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De leden moeten erop kunnen vertrouwen dat zorgvuldig met hun persoonsgegevens wordt omgaan. Ltc Odivia heeft het beleid dat zij hiervoor hanteert vastgelegd. Daarbij worden onder meer de doelen voor verwerking van de gegevens weergegeven en wordt uiteengezet in welke gevallen gegevens worden verstrekt aan derden.

Verwerkingsdoelen

Ltc Odivia verwerkt persoonsgegevens voor onderstaande doelen:
- alle activiteiten die gelet op de doelstellingen van Ltc Odivia gebruikelijk zijn;
- de berekening en inning van contributie of andere bijdragen;
- het informeren van de leden;
- ter beoordeling of de leden voldoen aan de statutaire verplichtingen.

Verstrekken van gegevens aan derden

Persoonsgegevens worden door Ltc Odivia slechts aan derden verstrekt:
- voor het aanvragen van het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond (KNLTB);
- ten behoeve van deelname aan tennistrainingen, tenniscompetities en/of tennistoernooien;
- voor het jaarlijks aan leden ter beschikking stellen van een ledenlijst;
Ltc Odivia publiceert foto- en/of videobestanden op haar website van activiteiten van de tennisvereniging.

Rechten van de leden

De leden hebben het recht op inzage in de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Een lid kan van dit recht gebruik maken door een schriftelijk verzoek per email in te dienen bij het bestuur van Ltc Odivia om een overzicht te verstrekken van de verwerkte gegevens. Indien de persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn kunnen leden verbetering of aanvulling verzoeken. Ingeval van verstrekking van gegevens aan derden op basis van de behartiging van het gerechtvaardigd belang van de Ltc Odivia of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, biedt Ltc Odivia de leden de mogelijkheid om hiertegen schriftelijk verzet aan te tekenen bij het bestuur in verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden. Verstrekking vindt niet plaatst indien het privacybelang van een lid prevaleert. Leden die uit privacyoverwegingen bezwaar hebben tegen de publicatie van foto- en/of videobestanden kunnen dat kenbaar maken door een email te sturen naar tennis@odivia.com.

Beveiliging

Ltc Odivia treft passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik.

Vaststelling en wijziging van het privacybeleid

Dit beleid is vastgesteld door het bestuur van Ltc Odivia op de bestuursvergadering van 9 april 2018. Dit beleid kan op initiatief van het bestuur worden gewijzigd. Een wijziging krijgt pas effect als deze is goedgekeurd en vastgesteld in een bestuursvergadering.

Copyright © 2022 Ltc Odivia Tennisclub Eenrum ● Alle rechten voorbehouden